INFORMACIJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA (NA OSNOVU ČLANA 13 PRAV. EU 2016/679)

1)            Ko je kontrolor podataka?

Kontrolor podataka je AGEOP RICERCA – ODV, sa sedištem u via Massarenti br. 11, 40138 Bolonja, u Univerzitetskoj bolnici Poliklinika S. Orsola – Malpighi Pedijatrijska onkologija i hematologija Lalla Seràgnoli, P.B. 91025270371.

2)            Ko je odgovoran za zaštitu ličnih podataka (D.P.O.)?

Advokata Ilariju Dućili je imenovao AGEOP RICERCA – ODV kao Odgovorno lice za zaštitu ličnih podataka (D.P.O.), a dostupna je na sledećim adresama: e-mail studiolegale@duccilli.it; pec: ilaria.duccilli@ordineavvocatibopec.it.

3)            Koja je svrha, pravni osnov obrade i priroda pružanja ličnih podataka?

Obrada ličnih podataka ima za cilj slanje, uz vašu izričitu saglasnost, putem e-pošte, pošte i telefona,   komunikacija (biltene), upitnika za povratne informacije, informativnog materijala (kao što je naš bilten) i promotivnog materijala koji se odnosi na aktivnosti, inicijative i projekata koje naše Udruženje ili druga udruženja i / ili organizacije sa kojima sarađujemo organizuje u korist mladih pacijenata sa rakom kako bi vam garantovali najbolju moguću pomoć. Stoga ćemo vas moći kontaktirati kako bismo vam ponudili učešće u aktivnostima kao što su: zabavne i rekreativne aktivnosti, ekskurzije, izleti, letnji kampovi, odmori, sportski događaji, pijace, koje bi vas mogle zanimati ili da bismo vas informisali o našim projektima koje možete podržati kroz donacije, 5×1000. Obrada vaših podataka može se odvijati samo uz vaš izričit pristanak, u skladu sa čl. 6. 1 slovo a) G.D.P.R., koje je moguće opozvati u bilo kom trenutku, ne dovodeći u pitanje obradu koja je izvršena na osnovu saglasnosti date pre izvršenja opoziva. Dostavljanje podataka nije obavezno; svako odbijanje da ih dostavi, međutim, onemogućiće nas da vas informišemo o aktivnostima, inicijativama i projektima koje organiziramo mi ili druga udruženja s kojima sarađujemo.

4)            Kako će se obrađivati lični podaci?

Lični podaci će se obrađivati metodama i postupcima koji su sriktno potrebni za ostvarivanje svrha navedenih u tački 3, uz podršku papirnih, računarskih i telematskih sredstava, u skladu sa načelima ispravnosti, zakonitosti i transparentnosti i zaštite vaše privatnosti i Vaših prava. To će izvoditi samo subjekti izričito ovlašteni od strane dole potpisanog vlasnika podataka, poput naših službenika i volontera.

5)            Kome se otkrivaju lični podaci?

Vaši podaci mogu biti otkriveni: – kompanijama koje isporučuju informacije i promotivni materijal za komunikacione kampanje; – subjektima koji pružaju usluge upravljanja i održavanja informacionog sistema AGEOP RICERCA – ODV; – subjektima koji pružaju softver za upravljanje i organizaciju za AGEOP RICERCA – ODV, imenovani za obrađivače podataka po potrebi.

U slučaju pridruživanja nekim predloženim inicijativama i aktivnostima, AGEOP RICERCA – ODV može preneti vaše podatke bolničkim i lokalnim socijalnim radnicima i drugim udruženjima ili organizacijama kako bi vam omogućilo učešće u predloženim inicijativama i aktivnostima (kao što su događaji, praznici, putovanja itd.)

6)            Kome se prenose lični podaci?

Lični podaci se neće prenositi trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama i neće se širiti.

7)            Koliko dugo će se čuvati lični podaci?

Čuvaćemo vaše podatke sve dok vaš pristanak ne bude opozvan, odnosno sve dok postoji vaš interes da ostanete u kontaktu sa AGEOP RICERCA – ODV radi saznanja o njegovim aktivnostima i inicijativama.

8)            Koja su vaša prava?

U bilo kom trenutku, na način i u granicama utvrđenim važećim zakonodavstvom, imate pravo da: – zatražite pristup svojim ličnim podacima (član 15. GD.P.R.); – da zahtevate ispravku netačnih podataka ili integraciju nepotpunih (član 16. G.D.P.R.); – da zatražite poništenje vaših ličnih podataka („pravo na zaborav“ čl. 17 G.D.P.R.); – do ograničenja obrade (čl. 18 G.D.P.R.); – do prenosivosti vaših podataka, shvaćenu kao pravo na primanje podataka od AGEOP RICERCA – ODV -a u strukturiranom formatu za uobičajenu upotrebu i čitljivosti pomoću automatskog uređaja, i da zahtevate njihov prenos drugom kontroloru podataka bez smetnji, ako je to tehnički izvodljivo (čl. 20 GDPR); – da opozovete dati pristanak, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade na osnovu pristanka dobijenog pre opoziva; – da se protivite obradi ličnih podataka u slučajevima predviđenim čl. 21 G.D.P.R.; – da uložite žalbu Upravi za zaštitu ličnih podataka (vvv.garanteprivaci.it).

9)            Kome se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava?

Gore navedena prava možete ostvariti putem pisane komunikacije koju ćete poslati: – na e-mail adresu: valeriat.ageop@aosp.bo.it;

– ili preporučenim pismom sa povratnicom na sledeću adresu: AGEOP RICERCA – ODV, sa sedištem u ulici Massarenti n. 11, 40138 Bologna u Univerzitetskoj bolnici S. Orsola Poliklinika – Malpighi Pedijatrijska onkologija i hematologija Lalla Seràgnoli.

Dobićete povratne informacije u okviru uslova navedenih u čl. 12, stav 3, G.D.P.R.