INFORMACION PER PERPUNIMIN E TE DHENAVE PERSONALE (SIPAS ART. 13 REGJISTRIMI I BE -së. 2016/679)

1)            Kush është kontrolluesi i të dhënave?

Kontrolluesi i të dhënave është AGEOP RICERCA – ODV, me bazë në via Massarenti n. 11, 40138 Bolonja, në Spitalin Universitar Poliklinik S. Orsola Malpighi – Onkologjia dhe Hematologjia Pediatrike Lalla Seràgnoli, C.F. 91025270371.

2)            Kush është përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave personale (D.P.O.)?

AGEOP RICERCA – ODV ka caktuar avokatin Ilaria Duccilli si Zyrtare për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (D.P.O.), të disponueshme në adresat e mëposhtme: e-mail studiolegale@duccilli.it; pec: ilaria.duccilli@ordineavvocatibopec.it.

3)            Cili është qëllimi, baza ligjore e përpunimit dhe natyra e sigurimit të të dhënave personale?

Përpunimi i të dhënave personale ka për qëllim dërgimin, në varësi të autorizimit tuaj të shprehur, me e-mail, poste dhe telefon, e komunikimeve (gazetat), pyetësorëve dhe feedback

-ut, materialeve informative (të tilla si buletini ynë) dhe aktiviteteve promovuese në lidhje me aktivitetet, iniciativat dhe projektet e organizuara favor të pacientëve të rinj me kancer nga Shoqata jonë apo shoqata të tjera dhe/ose organizatat me të cilat punojmë për t’ju garantuar ndihmën më të mirë të mundshme. Keshtuqe ne te ardhmen ne mund t’ju kontaktojmë, për t’ju ofruar pjesëmarrje në aktivitete të tilla si: aktivitete lojra-rekreative, ekskursione, udhëtime, kampe verore, pushime, ngjarje sportive, tregje, të cilat mund të jenë në interesin tuaj ose për ju informojmë për projektet tona që mund t’i mbështesni përmes donacioneve, 5×1000. Përpunimi i të dhënave tuaja mund të bëhet vetëm me autorizimin tuaj të shprehur, në përputhje me artin. 6. 1 shkronja a) G.D.P.R., e revokueshme në çdo kohë, pa paragjykuar përpunimin e kryer mbi autorizimin e dhënë para ushtrimit të revokimit. Sigurimi i të dhënave është fakultative; çdo refuzim për t’i siguruar ato, megjithatë, do te na bëjë të pamundur që t’ju informojme për aktivitetet, nismat dhe projektet e organizuara nga ne ose nga shoqata të tjera me të cilat ne bashkëpunojmë.

4)            Si do të përpunohen të dhënat personale?

Të dhënat personale do të përpunohen me metoda dhe procedura rreptësisht të nevojshme për ndjekjen e qëllimeve të treguara në pikën 3, me mbështetjen e letrës, kompjuterit dhe ne menyre telematike, në përputhje me parimet e korrektësisë, ligjshmërisë dhe transparencës dhe mbrojtjes se konfidencialitetit dhe të drejtave tuaja. Ajo do të kryhet vetëm nga subjekte të autorizuar shprehimisht nga të nënshkruarit, si punonjësit dhe vullnetarët tanë.

5)            Kujt i komukohen të dhënat personale?

Të dhënat tuaja mund ti komunikohen: – kompanive që kryejnë aktivitete transporti të informaciot dhe materialit promovues për fushatat e komunikimit; – subjekteve që ofrojnë shërbimet e menaxhimit dhe mirëmbajtjes së sistemit të informacionit AGEOP RICERCA – ODV; – subjekteve që ofrojnë softuer të menaxhimit dhe organizimit për AGEOP RICERCA

– ODV, do jete emëruar ku është e nevojshme një përgjegjës për trajtimin e te dhenave. Në rast të aderimit në iniciativat dhe aktivitetet e propozuara, AGEOP RICERCA – ODV do të jetë në gjendje të komunikojë të dhënat tuaja punonjësve socialë të spitalit apo te territorit dhe shoqatvet ose organizatave te tjera në mënyrë që t’ju lejojë të merrni pjesë në nismat dhe aktivitetet e propozuara (të tilla si iniciative, pushime, udhëtime, etj.)

6)            Kujt i transferohen të dhënat personale?

Të dhënat personale nuk do të transferohen në vende të treta ose organizata ndërkombëtare dhe nuk do të jene objekt shperndarjeje.

7)            Sa kohë do të mbahen të dhënat personale?

Ne do t’i mbajmë të dhënat tuaja derisa aprovimi juaj të revokohet, domethënë për aq kohë sa vazhdon interes juaj për të mbajtur kontakte me AGEOP RICERCA – ODV për të mësuar në lidhje me aktivitetet dhe nismat e saj.

8)            Cilat janë të drejtat tuaja?

Në çdo kohë, në mënyrën dhe brenda kufijve të përcaktuar nga legjislacioni aktual, ju keni të drejtë a: – te kërkoni hyrje në të dhënat tuaja personale (neni 15 i G.D.P.R.); – të kërkoni korrigjimin e të dhënave të pasakta ose integrimin e atyre qe jane jo të plota (neni 16 G.D.P.R.); – të kërkoni anullimin tuajin të te dhënave personale (“e drejta për t’u harruar” neni. 17 G.D.P.R.); – kufizimi i përpunimit (neni 18 G.D.P.R.); – për transportueshmërinë e të dhënave tuaja, kuptohet si e drejtë për të marrë nga AGEOP RICERCA – ODV i të dhëna në një format të strukturuar të përdorimit të zakonshëm dhe të lexueshme nga një pajisje automatike, dhe për të kërkuar transmetimi pa pengesë te një kontrollues tjetër i të dhënave, nëse kjo është teknikisht e realizueshme (neni 20 G.D.P.R.); – të revokojë pëlqimin e dhënë, pa paragjykuar ligjshmërinë e përpunimit bazuar në pëlqimin e marrë para revokimit; – të kundërshtojë përpunimin e të dhënave personale në rastet e parashikuara nga arti. 21 G.D.P.R.; – të paraqesni një ankesë pranë Autoritetit të Mbrojtjes së të Dhënave personale (www.garanteprivacy.it).

9)            Me kë mund të kontaktoni për të ushtruar të drejtat tuaja?

Ju mund të ushtroni të drejtat tuaja të treguara më sipër me komunikim me shkrim që duhet dërguar: – në adresën e -mail: valeriat.ageop@aosp.bo.it; – ose me letër të protokolluar ne poste me faturë kthimi në adresën e mëposhtme: AGEOP RICERCA – ODV, zyra ne via Massarenti n. 11, 40138 Bolonja në Spitalin Universitar S. Orsola – Malpighi Onkologjia dhe Hematologjia Pediatrike Lalla Seràgnoli. Ju do të merrni pergjigje sipas kushteve të përcaktuara në art. 12, paragrafi 3, i G.D.P.R.